Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa

Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa

Levočská 22
06401 Stará Ľubovňa
IČO: 42089824

Informácie o inštitúcii Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa

Organizačné zložky školy:

 

  • Špeciálna základná škola, Levočská 22, Stará Ľubovňa
  • Praktická škola, Levočská 22, Stará Ľubovňa
  • Odborné učilište internátne, Levočská 24, Stará Ľubovňa

 

Súčasti školy:

 

  • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Levočská 22, Stará Ľubovňa
  • Školská jedáleň, Levočská 24, Stará Ľubovňa
  • Školský internát, Levočská 24, Stará Ľubovňa

 

Špeciálna základná škola

uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Praktická škola

uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov určených na vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.

Odborné učilište internátne

na základe vzdelávacích programov odborov výchovy a vzdelávania poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činnosti žiakom so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím v učebných  odboroch  murár, maliar, tesár, podlahár, krajčírka, služby a domáce práce, fotograf, záhradník a cukrár. 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

poskytuje /pre všetky školy okresu/ komplexnú špeciálno – pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, poradenskú, výchovno – vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. V prípade potreby kontaktujte sa na č. t. 052/432 10 06.

 

Školský internát

zabezpečuje žiakom výchovno vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

 

Školská jedáleň

je zriadená na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole, alebo školskom zariadení.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ:

Mgr. Zdenka Petríková

tel. ústr. : +421 52/ 418 09 14

mobil : +421 905 489 171

 

Zástupcovia riaditeľa školy :

Mgr. Silvia Valašková /pre OUI/

052/418 09 17

Mgr. Darina Jeleňová /pre ŠZŠ, PŠ/

Poverená zastupovaním: Mgr. Dana Knapová

052/432 10 06

Bc. Peter Drobňák /hlavný majster OV/

052/418 09 21

Ing. Jaroslav Kofira /ekonóm/

052/418 09 22

Kde nás nájdete?

Zobrazit